Peygamberimizi tanıma testi

İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgili test şeklinde hazırlanmış bilgiler...

Peygamberimizi tanıma testi

Hz Muhammed (sav) Hayatı İle ilgili Test Soruları

(Not: Cevap anahtarı testin sonundadır)

1-Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri doğru verilmiştir?

a- 572-632      b- 571- 632

c- 572- 630    d- 571- 630

2- Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir?

a- Ümeyye oğulları b- Haşim oğulları 

c- Nedim oğulları d- Halim oğulları

3- Peygamberimizin annesinin sütü yetmediği için ilk süt annesinin adı nedir?

a-Halimeb- Süveybe c- Amine d- Ümmü Eymen

4- Peygamberimizin süt kardeşinin adı nedir?

a- Şeyma b- Fatma c- Sevde d- Rabia

5- Peygamberimizin yanında kaldığı sürekli süt annesi kim olmuştur?

a- Süveybe b- Amine c- Halime d- Hatice

6- Peygamberimizin çocukken yaşadığı Şakkı Sadr olayı nedir?

a-Ayın ikiye bölünmesi  b- Koyunların sütünün artması 

c- Ekinlerin artması d- Göğsünün yarılması

7- Peygamberimizi annesinin vefatıyla ilk himayesine aldığı akrabası kimdir?

a- Dedesi b- Amcası c- Babası d- Dayısı

8- Peygamberimizin “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?

a- Halime b- Ümmü Eymen 

c- Hatice d- Ümmü Seleme

9- Peygamberimizle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır?

a- Annesi Medine dönüşü vefat etmiştir 

b- Annesi doğumundan sonra vefat etmiştir 

c- Babası peygamberimiz doğmadan ölmüştür.

d- Babası kendisini çok seviyordu.

10- Hz. Muhammed (sav)’in peygamberlik mührünü ilk tespit eden kişi kim olmuştur?

a- Varaka b- Bahira c- Hz. Hatice d- Hz. Ali

11- savaşılması yasak olan haram aylarda yapılan savaşlara ne denir?

a- Ficar savaşları b- Uhut savaşı

c- Ölüm savaşları d- kabile savaşları 

12- Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan haram aylar hangileridir?

a- Recep, Şaban, Ramazan, Recep 

b- Recep, Şaban, Zilkade,Zilhicce 

c- Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep

d- Zilkade, Zilhicce, Recep , Ramazan

13- Peygamberimiz evlendiğinde kaş yaşındaydı ve il eşinin adı neydi?

a- 39 yaşında Hatice b- 40 yaşında Hatice

c- 25 yaşında Hatice d- 30 yaşında Ayşe

14- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

a- Kasım     b- Ümmü Rukiye    c-İbrahim    d- Fatma

15- Peygamberimizin kendisiyle soyunun devam ettiği çocuğu kimdir?

a- Kasım b- Abdullah c- Zeynep d- Fatma

16- Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir?

a- 610 Sevr mağarası       b-610 Hira mağarası

c- 615 Hira mağarası       d- 615 sevr mağarası

17- Peygamberimize ilk inen sure nedir?

a- Fatiha b- Bakara c- Alak d- Müddesir

18- Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde peygamber olduğunu açıklayan kimdir?

a- Bahira b- Ebu Bekir c- Ebu Talip d- Varaka

19- Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişi değildir?

a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Hatice c-Hz. Ömer d- Hz. Zeyd

20- Peygamberimiz insanları açıktan  ilk defa İslama davet ettiğinde ilk büyük tepkiyi veren kimdir?

a- Ebu Cehil b- Ebu Lehep c- Muğire bin Velit d- Utbe

21- Peygamberimizi koruyan ve himayesine alan amcası kimdir?

a- Ebu Lehep b- Hamza c- Ebu Talip d- Abbas

22- Sadece Allah’a inandığı için şehit edilen ilk müslüman kimdir?

a- Bilal b- Habbap c- Sümeyye d- Yasir

23- Müşrikler peygamberimize inanmadıkları için bir takım ithamlarda bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ithamlardan değildir?

a- Mecnun b- Falcı c- Yalancı d- Şair

24- Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

a- Medine b- Habeşistan c- Taif d- Mısır

25- Peygamberimiz Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak için ilk olarak nereye gitmiştir?


a- Medine b- Taif c-Habeşistan d- Mute

26- Peygamberimizi Taif dönüşü himaye eden kim olmuştur?

a- Ebu Talip b- Abdulmuttalip 

c- Adiyy oğlu Mutim d- Ebu Bekir

27- Peygamberimiz hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür?

a- 622- Akabe       b- 620- Safa tepesi 
c- 621- Akabe d-    621- Safa tepesi

28- Medinelilerin Mekkelilerden önce İslamı seçmelerinin sebebi nedir?

a- İslamı çok beğenmeleri b- İslamı araştırmaları

c- Peygamberi iyi tanımaları d- Yeni bir peygamberin geleceğini bilmeleri

29- Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni kimdir?

a- Hz. Mus’ap b.Ümeyr b- Hz. Ali 

c- Hz. Abdullah b. Mesud d- Hz. Osman

30- “Kulu Muhammed (as) bir gece Mescid’i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir.” Ayetinde hangi olay anlatılmıştır?

a- Mescid’i Aksa’nın fethedileceği b- İsra ve Miraç olayı 

c- Hicret olayı d- Fetih olayı

31- Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir?

a- 620 b- 621 c- 622 d- 623

32- Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?

a- Hicrette b- Mekkenin fethinde 

c- Bedir savaşında d- Miraç’ta

33- Mekke’den hicret ederek Medine’ye yerleşen müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara ne denir?

a- Muhacir b- Ensar c- Şahit d- Havari

34- Peygamberimiz hicret ederken yerine kimi yatağında bırakmıştır?

a- Hz. Ali b- Hz. Ömer 

c-Hz. Ammar d- Hz. Ebu Bekir

35- Peygamberimiz ilk mescidi nerede yaptırmıştır?

a- Mekke’de b- Medine’de c- Taif’te d- Kuba’da

36- Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı?

a- Esat b. Zürare b- Mus’ab b. Ümeyr 

c- Ebu Eyyüb’el Ensari d- Enes b. Malik

37- Peygamberimiz aşağıdakilerden kimin damadıdır?

a- Hz. Ebu Bekir b- Ebu Talip 

c- Hz. Osman d- Hz. Abdullah b Mesud

38- Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir?

a- Ashabı Yemin b- Ashabı Şimal 

c- Ashabı suffe d- Ashabı Kerim

39- Ezanı rüyasında görerek peygamberimize gelip haber veren ilk ashab kimdir?

a- Hz. Ömer b- Hz. Zeyd b Abdullah 

c- Hz. Zeyd b Harise d- Hz. Mesut

40- Medine’de Peygamberimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir?

a- Ebu Cehil b- Ebu Süfyan 

c- Abdullah b. Übeyy d- Abdullah b. Vasi

41- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?

a- Kabe b- Mescid’i Aksa 

c- Mescid’i Nebi d- Mescid’i Dırar

42- Bedir savaşı kaç yılında kimlerle yapılmıştır?

a- Mekklilerle/ 620 b- Yahudilerle/ 624 c- Mekkelilerle/624 d- Mekkelilerle/ 622

43- Peygamberimizin Bedir savaşında aldığı esirleri 10 kişiye okuma yazma öğretmesi sonucu serbest bırakması peygamberimizin hangi özelliğini belirtir?

a- Cesaretini b- Affediciliğini 

c- Öğretime verdiği önemi d- Barış severliğini

44- Peygamberimizin Medine’deki Yahudilerle yaptığı anlaşmayı ilk bozan hangi kabile olmuştur?

a- Beni Kaynuka b- Beni Kureyza c- Beni nadir d- Hazreç

45- Bedir savaşından sonra müslüman olan ve Müslümanlığını gizleyerek Mekkedeki gelişmeleri peygamberimize haber veren amcası kimdir?

a- Hz.Hamza b- Ebu Talip c- Abbas d- Ebu Lehep

46- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?

a- Bedir b- Uhut c- Hendek d- Hudeybiye

47-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilensahabe kimdir? 

a- Hz.Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Ali d- Hz. Osman

48- Peygamberimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a- Hz EbuBekir damadıdır 

b- Hz Ömer Kayın babasıdır 

c- Hz Ali Damadıdır.

d- Hz Osman damadıdır.

49- Hendek savaşında Medine’nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir?

a- Malik b Enes b- Selman’ı Farisi 

c- Bilal’i Habeşi d- Habbab b. Eret

50- Peygamberimizin arkadaşlarıyla Kabeyi ziyaret etmeleri sırasında Hz Osman’ı elçi olarak Mekkelilere göndermişti. Hz Osman’ın gecikmesi sonucu peygamberimizin istediği biat hangisidir

a- Akabe biati b- Nasır biati 

c- Rıdvan biati d- Sabır Biati

51- Peygamberimizin aile çevresine ne denir?

a- Ehli Sofa b- Ehli Beyt c- Ehli Kelam d- Ehli Kitap

52- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir?

a- Doğumu b- Ölümü 

c- Peygamberliği d- Hicreti

53- Peygamberimizin son seferi nereye olmuştur?

a- Tebük b- Taif c- İran d- Mısır

54- Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir?

a- Kan davaları kalkmıştır 

b- Bütün insanlar eşit kabul edilmiştir 

c- Can ve mal güvenliği ihlal edilmiştir 

d- Irkçılık ret edilmiştir

55- Peygamberimizin yattığı yer olan ve tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı nedir?

a- Kabe b- Ravzai Mutahhara 

c- Ravzaia Reyhan d- Ravzai Buhran

56- Peygamberimizin doğduğu dönemde Arabistan’da aşağıdaki inançlardan hangisi yoktu?

a- İslam b- Haniflik c- Putperestlik d- Hıristiyanlık

57- Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı nedir?

a- Mazlumlar cemiyeti b- Hılful Fudul 

c- Hılful fasih d- Peygamber birliği

58- Peygamberimizin hicretteki yol arkadaşı kimdir?

a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali

59- Peygamberimiz hicret esnasında hangi mağaraya saklanmıştır?

a- Hıra b- Nur dağı c- Sevr d- kurba

60- I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğu

Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

a- I,II,III,IV b- II,I,III,IV c- III,I, IV,II d- III,I,II,IV

61-Hudeybiye antlaşm

asının en önemli sonucu hangisidir?

Müslümanlar bir güç olarak kabul edilmiştir 
Müslümanlar bir yıl sonraya hac sözü aldılar
c- Müslümanlar ilk kez zafer elde etmişlerdi. 

d- Mekke müslüman oldu

62- Peygamberimiz Mute savaşında hangi sahabeleri komutan tayin etti?

a-Hamza, Ali, Ömer 

b Zeyd, Cafer, Abdullah bin Revaha 

c-Ali, Cafer, Zeyd 

d Zeyd, Cafer, Halid

63- Mekkeden Medineye hicret edenlere ne denir?

a- Muhacir b- Ensar c- Mirihac d- Muhabir

64- Peygamberimiz kaç yaşındayken babası vefat etmiştir?

a- Beş b- Altı c- Yedi d- Hiçbiri

65- Anne babasının vefatından sonra peygamberimizi himaye den iki insan hangisidir?

a- Ebu Bekir- Hatice b- Abdulmuttalip- Hamza 

c- Abdulmuttalip- Ebu Talip d- Ali- Hamza

66- İslamiyetin doğduğu sırada Arabistan’da en yaygın inanç hangisidir?

a-Putperestlik b- Haniflik c- Hıristiyanlık d- Yahudilik

67- Peygamberimiz çocukları, yetimleri- yoksulları gözetir, onlara ayrı bir değer verirdi. Bu husus peygamberimizin hangi özelliğini belirtir?

a- Affediciliğini b- Cesaretini c- Merhametini d- Sabrını 

68- Peygamberimize ilk inanan insan kimdir?

a- Ebu Bekir b- Hatice c- Ali d- Zeyd

69- Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir?

a- Bedir- b-Uhut c- Hendek d- Mekkenin Fethi

70- Peygamberimizin iki kızıyla da ( birinin ölümü üzerine) evlenen zinnureyn lakaplı sahabe kimdir?

a- Hz. Osman b- Hz. Ali c- Hz. Ömer d- Hz. Cafer

71-Peygamberimiz gençlik yıllarında amcasının yanında ilk önce hangi meslekle uğraşmıştır?

a- Peygamberlikle b- Çobanlık c- Tarım d- Şairlik

72-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası hangisidir?

a- Hamza b- Ebu Talip c- Abbas d- Ebu Lehep

73- Peygamberimize verilmiş en büyük mucize hangisidir?

a- Ayın yarılması b- Kuran-ı Kerim 

c- Parmaklarından su akması d- Mirac olayı

74- Peygamberimizin anne ve babası hangi şıkta doğru verilmiştir?

a- Halime-Abdullah b- Amine- Abdulkerim 

c-Amine-Abdullah d- Amine- Abdulkadir

75- Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı nedir?

a- Belagat hutbesi b- Kurtuluş Hutbesi 

c- Toplantı Hutbesi d- Veda Hutbesi

76- Aşağıdaki olaylardan hangisi hüzün yılı olarak kabul edilmiştir?

a- Hatice ve Ebu Talib’in ölümü b- Annesinin ölümü 

c- Babasının ölümü d- dedesinin ölümü

78- Kur’an’da büyük Fetih olarak değerlendirilen olay hangisidir?

a- Mekkenin fethi b- Taifin fethi 

c- Hudeybiye anlaşması d- Rıdvan biati

79- Mekke döneminde müşriklerin senatosu hangisidir?

a- Darun Nedve b- Darul Erkam 

c- Darul Dırar d- Darul acuze

80- Şakkul Kamer mucizesi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ayın yarılması b- Mirac 

c- Parmaklarından su akması d- İsra mucizesi

81- Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği orduya kimi komutan tayin etmişti?

a- Hz. Ömer b- Halit b. Velid 

c- Usame b. Zeyd d- Musap b.Ümeyr

82- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eşlerinden değildir?

a- Cüveyriye b- Mariye 

c- Zeynep binti Hafsa d- Zeynep binti Cahş

83- İslamın gizli yayıldığı dönemde peygamberimizin senatosunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Darul Ekrem b- Darul Erkam 

c- Darul Hikme d- Darul Ülema

84- Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinin hediyelerinden değildir?

a- zekat b-Beş vakit namaz  c-Bakara suresinin son ayeti d-Şirk koşmayanların bağışlanacağı

85- Bir mağara ağzına güvercinin yuva yapması ve bir örümceğin ağ örmesi hangi olayda gerçekleşmiştir?

a- Miraç olayında b- Hicrette 

c- Fetihte d- Mekkeye gidişinde

86- Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir?

a- Fil olayı b- Bizans surlarının yıkılması 

c- Ateşe tapanların ateşinin sönmesi d- Zemzemin bulunuşu

87- Peygamberimizin gençliğinde haram aylarda katıldığı savaş hangisidir?

a- Bedir b- Ficar c- Kadisiye d- Facer

88- İfk olayı  aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hz. Ayşe’nin iftiraya uğraması 

b- Hz. Hatice’nin iftiraya uğraması

c- Hz. Hafsa’nın iftiraya uğraması 

d- Hz. Cüveyriye’nin iftiraya uğraması

89- I- Bedir savaşı II- Mute Savaşı III- Kuba mescidinin yapımı IV- I.Akabe biati

Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak sıralama nasıl olur?

a- I,II,III,IV b- IV,III,I,II 

c-II,III,I,IV d- IV,III,II,I 

90- Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime vermiştir?

a- Hz. Ebu Dücane’ye b- Hz. Ali’ye

c-Hz. Musab bin Ümeyr’e d- Hz. Hamza’ya

91- Peygamberimiz açıktan ilk tebliği nereden yapmıştır?

a- Kabeden b- Hiradan 

c- Safa tepesinden d- Sunu tepesinden

92- Adel ve Kare kabilelerinden bir heyetin İslamı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir. Bu grubun Hüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür. Bu olay İslam tarihinde ne olarak anılır?

a- Raci b- Bir i Maune c- Bedir d- Sevik

93- Peygamberimiz, amcası Ebu Talip’ten sonra kimin kervanıyla ticaret yapmıştır?

a- Hz. Ebu Bekir b- Hz Hatice 

c- Abdul Menaf d- Abdul Vehhap

94- Allah’ın üçbin melekle peygamberine yardım ettiği savaş hangisidir?

a- Bedir b- Uhut c- Hendek d- Tebük

95- Medine’ye hicretten sonra peygamberimizin Ensarla Muhaciri kardeş yapması, Yahudilerle anlaşma metni imzalaması, savaş halindeki iki kabileyi barıştırmasıyla peygamberimiz öncelikle neyi amaçlamıştır?

a- Toplumsal barışı b- Ticareti geliştirmeyi 

c- İslamı yaymayı d- Toplumsal sınıf oluşturmayı

96- Hudeybiye antlaşmasından sonra kendisine kırılan sahabelere karşı peygamberimize hanımı nasıl bir yol gösterdi?

a-Onları azarlamasını istedi 

b- Onlara karşı merhametli olmasını istedi 

c-Cehennemle korkutmasını istedi

d-Bir şey söylemeden kurbanı kesmesini ve traş olmasını istedi.

97- Kuran-ı Kerim peygamberimiz döneminde niçin kitap haline getirilmedi?

a- Matbaa gelişmemişti b- Okur yazar yeterli değildi 

c- Vahiy tamamlanmamıştı d- Vahiy katipleri yetersizdi

98- “Ey amca güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler bu dini anlatmaktan vazgeçmem” demesi peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır.

a- Cesaretini b- Affediciliğini 

c- Merhametini d- İnsan sevgisini

99- Peygamberimizin gençliğinde bir düğüne gitmesi sırasında orada uyuyakalması, eğlenceye ve kötü alışkanlığa yönelmemesi onun hangi özelliğini vurgular?

a- İsmet sıfatını b- Fetanet sıfatını 

c- Tebliğ sıfatını d- Emin sıfatını

100- Peygamberimize en son inen sure hangisidir?

a- Nas b- Nasr c- Nahl d- İsra

1-b
2-b
3-b
4-a
5-c
6-d
7-a
8-b
9-d
10-b
11-a
12-c
13-c
14-b
15-d
16-b
17-c
18-d
19-c
20-b
21-c
22-d
23- c
24-b
25-a
26-c
27- c
28-d
29-a
30-b
31-c
32-d
33-b
34-a
35-d
36-c
37-a
38-c
39-b
40-c
41-b
42-c
43-c
44-a
45-c
46-b
47-d
48-a
49-b
50-c
51-b
52-d
53-a
54-c
55-b
56-a
57-b
58-a
59-c
60-c
61-a
62-b
63-a
64-d
65-c
66-a
67-c
68-b
69-b
70-a
71-b
72-a
73-b
74-c
75-d
76-a
78-a
79-a
80-a
81-c
82-c
83-b
84-a
85-b
86-a
87-b
88-a
89-b
90-a
91-c
92-a
93-b
94-a
95-a
96-d
97-c
98-a
99-a
100-

(İlim rahberi)


Kaynak: Yeni Akit

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.